SDSD SDSD

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora
MOSiR Leżajsk Nr 15 z dnia 27.11.2017r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ
MOSiR LEŻAJSK

1. Boiskiem do piłki plażowej zwanym w dalszej części regulaminu „obiektem” zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku (MOSiR).

2. Obiekt jest przeznaczony wyłącznie do gry w piłkę siatkową plażową.

3. Obiekt jest udostępniany osobom do nieodpłatnego korzystania w okresie kwiecień październik, w godzinach od świtu do zmierzchu, nie dłużej niż do godz. 22:00 – wyłącznie  na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4. W okresie letnich wakacji obowiązuje konieczność rezerwacji obiektu w kasie pływalni.

5. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany czasu otwarcia oraz zasad rezerwacji i korzystania z obiektu.

6. Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają sportowe grupy szkolne oraz osoby, które dokonały rezerwacji.

7. Na terenie obiektu mogą przebywać:

1) osoby pełnoletnie – samodzielnie,
2) dzieci i młodzież do lat 18 – wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych.

8. Osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do:

1) zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z obiektu i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na jego terenie
2) używania stroju sportowego,
3) niezwłocznego zgłaszania obsłudze MOSiR urazów powstałych podczas korzystania z obiektu,
4) niezwłocznego zgłoszenia obsłudze zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu uczestników,

9. Na terenie obiektu zabrania się w szczególności:

1) uprawiania innych sportów niż gra w piłkę siatkową plażową,
2) pozostawania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu środków odurzających,
3) wnoszenia żywności,
4) korzystania z urządzeń bez zgody obsługi MOSiR Leżajsk,
5) utrudniania lub uniemożliwiania innym uczestnikom korzystania z obiektu,
6) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska,
7) niszczenia urządzeń oraz zanieczyszczania piasku, a nadto jego umyślnego wysypywania poza obręb boiska,
8) naruszania porządku i czystości na terenie obiektu,
9) naruszania innych zakazów lub obowiązków o jakich mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dot. porządku, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

10.Osoba prowadząca zajęcia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących w nich udział. Przed rozpoczęciem zajęć opiekun grupy jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przerywa zajęcia i niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie obsługę MOSiR.

11. Osoby z problemami zdrowotnymi lub przeciwwskazaniami do uprawiania sportu, korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

12. Obsługa MOSiR ma prawo do kontroli przebiegu zajęć i w razie stwierdzenia nieprawidłowości zakazania dalszego ich prowadzenia.

13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty osób pozostawione na terenie obiektu.

14. Korzystający z obiektu ćwiczą na własne ryzyko i odpowiedzialność za utratę lub pogorszenie zdrowia – chyba że do uszczerbku na zdrowiu doszło wyłącznie z przyczyn dotyczących zarządcy obiektu.

15. Osoby korzystające z obiektu zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb oraz zarządcy o zauważonym pożarze lub innym zagrożeniu.

16.O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarządca obiektu.


Telefony alarmowe:
Nr alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
MOSiR Leżajsk: 17 242 01 18.