SDSD SDSD

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora
MOSiR Leżajsk Nr 15 z dnia 27.11.2017r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI „ATLETIK”
MOSiR LEŻAJSK

1. Siłownią „ATLETIK ” zwaną w dalszej części regulaminu „obiektem” zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku (MOSiR).

2. Obiekt jest udostępniany w godzinach otwarcia pływalni krytej tj. codziennie w godz. 6.00-22.00, wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Jednocześnie w obiekcie może przebywać maksymalnie 8 osób ćwiczących indywidualnie lub 15 – w grupie.

4. Na terenie obiektu mogą przebywać:

1) osoby pełnoletnie – samodzielnie,
2) dzieci i młodzież do lat 18 – wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych.

5. Do obowiązków osób korzystających z obiektu należy:

1) zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń,
2) niezwłoczne zgłaszanie obsłudze zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu uczestników,
3) w przypadku problemów zdrowotnych skonsultowanie z lekarzem stanu zdrowia i własnych możliwości,
4) pobranie w kasie MOSiR klucza do szafki wraz z chipem ESOK umożliwiającym wejście do siłowni – zakazuje się udostępniania klucza osobom trzecim,
5) korzystanie ze sprzętów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
6) używanie wyłącznie zmiennego obuwia i stroju sportowego,
7) posiadanie ręcznika,
8) sprawdzenie sprawności urządzenia lub sprzętu przed rozpoczęciem ćwiczenia,
9) dostosowanie obciążeń treningu do własnych możliwości,
10) po zakończeniu ćwiczenia pozostawienie urządzenia w należytym stanie technicznym lub odłożenie sprzętu na właściwe miejsce,
11) zwrot w kasie klucza do szafki wraz z chipem ESOK,

6. Na terenie obiektu zabrania się w szczególności:

1) zakłócania korzystania z obiektu innym uczestnikom,
2) naruszania innych zakazów lub obowiązków o jakich mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dot. porządku, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

7. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez osoby korzystające z obiektu.

8. Korzystający z obiektu ćwiczą na własne ryzyko i odpowiedzialność w przypadku ewentualnej utraty lub pogorszenia zdrowia – chyba że uszczerbek na zdrowiu wynika wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zarządcy obiektu.

9. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarządca obiektu.


Telefony alarmowe:
Nr alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
MOSiR Leżajsk: 17 242 01 18.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora
MOSiR Leżajsk Nr 15 z dnia 27.11.2017r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PLENEROWEJ
MOSiR LEŻAJSK

1. Siłownią plenerową zwaną w dalszej części regulaminu „obiektem” zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

2. Obiekt jest udostępniany nieodpłatnie osobom fizycznym od świtu do zmierzchu lecz nie dłużej niż do godz. 22:00, wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Na terenie obiektu mogą przebywać:

1) osoby pełnoletnie – samodzielnie,
2) dzieci i młodzież do lat 18 – wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych.

4. Do obowiązków osób korzystających z obiektu należy:

1) zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń,
2) sprawdzenie sprawności urządzenia lub sprzętu przed rozpoczęciem ćwiczeń, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zgłoszenie obsłudze,
3) niezwłoczne zgłaszanie obsłudze zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu uczestników,
4) w przypadku problemów zdrowotnych skonsultowanie z lekarzem stanu zdrowia i możliwości korzystania z obiektu,
5) dostosowanie obciążeń treningowych do własnych możliwości,
6) po zakończeniu ćwiczenia pozostawienie urządzenia w należytym stanie technicznym lub odłożenie sprzętu na właściwe miejsce,
7) korzystanie ze sprzętów i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem,

5. Na terenie obiektu zabrania się w szczególności:

1) zakłócania korzystania z obiektu innym uczestnikom,
2) pozostawania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu środków odurzających,
3) naruszania innych zakazów lub obowiązków o jakich mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dot. porządku, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

6. Korzystający z urządzeń siłowni ćwiczą na własne ryzyko i odpowiedzialność w przypadku ewentualnej utraty lub pogorszenia zdrowia – chyba że uszczerbek na zdrowiu wynika wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zarządcy obiektu.

7. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez osoby korzystające z obiektu.

8. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarządca obiektu.


Telefony alarmowe:
Nr alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
MOSiR Leżajsk: 17 242 01 18.