SDSD SDSD

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora
MOSiR Leżajsk Nr 15 z dnia 27.11.2017r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SKATEPARKU
MOSiR LEŻAJSK

1. Skateparkiem zwanym w dalszej części regulaminu „obiektem” zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku (MOSiR).

2. Obiekt jest udostępniany nieodpłatnie od świtu do zmroku nie dłużej niż do godz. 22.00, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Urządzenia obiektu przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, BMX-ach i deskorolkach.

4. Na terenie obiektu mogą przebywać:

1) osoby pełnoletnie – samodzielnie,
2) dzieci i młodzież do lat 18 – wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych.

5. Do obowiązków osób korzystających z obiektu należy:

1) zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z obiektu,
2) używanie podczas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy,
3) korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
4) niezwłoczne zgłaszanie obsłudze zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu uczestników,
5) utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu,
6) informowanie innych uczestników o zamiarze zjazdu z przeszkody, urządzenia – np. poprzez podniesienie ręki i nawiązaniu kontaktu wzrokowego,
7) poinformowanie służb ratunkowych oraz obsługi MOSiR o zdarzeniu losowym, którego skutki narażają życie lub zdrowie osoby korzystającej z obiektu,

6. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń obiektu:

1) na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;
2) na górnych pomostach urządzeń mogą przebywać jedynie osoby potrafiące samodzielnie na nie wjechać;
3) na jednym elemencie może ćwiczyć maksymalnie 1 osoba;

7. Na terenie obiektu zabrania się:

1) przemieszczania się po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód,
2) pozostawania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu środków odurzających,
3) wjazdu pojazdami mechanicznymi,
4) wnoszenia i ustawiania elementów lub urządzeń nie będących wyposażeniem obiektu,
5) zakłócania innym użytkownikom możliwości korzystania z obiektu,
6) naruszania innych zakazów lub obowiązków o jakich mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dot. porządku, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

8. MOSiR zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania z obiektu w przypadku:

1) intensywnych opadów deszczu , śniegu, gradu i wyładowań atmosferycznych,
2) oblodzenia i zaśnieżenia urządzeń, zastoin wodnych itp.,
3) remontu, napraw i bieżącej konserwacji urządzeń,
4) innych zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników.

9. Za wypadki i szkody odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z obiektu na zasadzie ryzyka sportowego – chyba że wypadek i szkoda spowodowana została wyłącznie przyczynami leżącymi po stronie zarządcy obiektu.

10. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarządca obiektu.


Telefony alarmowe:
Nr alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
MOSiR Leżajsk: 17 242 01 18.