SDSD SDSD

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
MOSiR Leżajsk Nr 15 z dnia 27.11.2017r

Regulamin Stadionu Miejskiego
MOSiR Leżajsk

1. Regulamin określa zasady korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń stadionu miejskiego, położonego w Leżajsku, przy ul. Sportowej 1, zwanego w dalszej części regulaminu  „obiektem” oraz obowiązuje na całym jego terenie.

2. Stadionem Miejskim zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku (MOSiR).

3. Obiekt udostępniany jest w godz. 8.00 – 22.00 na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu w czasie, gdy nie jest on udostępniany do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych.

5. Podmioty – kluby sportowe, grupy zorganizowane lub organizatorzy imprez okolicznościowych:

1) korzystają z obiektu na podstawie umowy najmu lub użyczenia. Podmioty korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przebywających na nim osób oraz zabezpieczenie mienia,
2) prowadzą zajęcia wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, który jest zobowiązany do obecności na terenie obiektu co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz przez cały czas ich trwania.

6. Osobom korzystającym z obiektu (uprawiającym sport i widzom) zabrania się:

1) przebywania bez nadzoru osoby dorosłej – w przypadku osób niepełnoletnich,
2) niszczenia i dewastacji sprzętu sportowego, szatni, trybun oraz innych elementów wyposażenia,
3) zakłócania innym osobom możliwości korzystania z obiektu,
4) poruszania się po terenie pojazdami mechanicznymi,
5) zakłócania porządku lub stwarzania zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób,
6) zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
7) niszczenia, zaśmiecania, wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
8) przeprowadzania zbiórek pieniężnych,
9) wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla widzów.
10) naruszania innych zakazów lub obowiązków o jakich mowa w powszechnie  obowiązujących przepisach prawa dot. porządku, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

7. Uczestnicy (widzowie) rozgrywek piłkarskich lub imprez sportowo-rekreacyjnych zobowiązani są do:

1) zakupu biletu – w przypadku imprezy płatnej,
2) okazania na żądanie służb porządkowych lub organów ścigania karty wstępu lub innego dowodu uprawniającego do przebywania na obiekcie,
3) poddania się kontroli dokonywanej przez służby porządkowe – również przy użyciu środków technicznych,
4) stosowania się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera zawodów

8. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu.

9. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb oraz obsługi o zauważonym pożarze lub innym zagrożeniu.

10. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarządca obiektu.


Telefony alarmowe:
Nr alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
MOSiR Leżajsk: 17 242 01 18.