SDSD SDSD

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Dyrektora
MOSiR Leżajsk Nr 15 z dnia 27.11.2017r

Regulamin „Zalewu FLORYDA” MOSiR Leżajsk

1. Zalewem „FLORYDA” przy ul. Kąty w Leżajsku zwanym w dalszej części regulaminu „obiektem” zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

2. Obiekt jest nieodpłatnie udostępniony na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

4. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:

1) korzystania ze sprzętu pływającego z silnikiem spalinowym lub elektrycznym, z wyłączeniem sprzętu pływającego typu łódka wiosłowa lub ponton,
2) zaśmiecania tafli wody oraz otoczenia zalewu,
3) używania środków chemicznych do prania lub higieny osobistej,
4) zakłócania odpoczynku innym osobom,
5) naruszania innych zakazów lub obowiązków o jakich mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dot. porządku, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

5. Wędkowanie jest dozwolone włącznie na zasadach określonych przez Polski Związek Wędkarski.

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na terenie obiektu.

7. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:

1) przywrócenia miejsca pobytu do stanu poprzedniego,
2) rozpalania ognisk wyłącznie w miejscu wskazanym,
3) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb oraz zarządcy o zauważonym pożarze lub innym zagrożeniu.

8. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarządca obiektu.


Telefony alarmowe:
Nr alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
MOSiR Leżajsk: 17 242 01 18