Cennik

Cennik

Zarządzenie Nr 103/2022

Burmistrza Leżajska

z dnia 06 czerwca 2022r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej obejmujących świadczenie usług
na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz.559) w zw. z § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XV/150/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Leżajska do ustalenia wysokości cen i opłat lub sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku organizatorów uzasadnionych społecznie przedsięwzięć np. o charakterze charytatywnym lub objętych współorganizacją przez Miasto Leżajsk.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Leżajsku, Burmistrz Leżajska może udzielić rabatu w innej wysokości.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Leżajska Nr 50/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 13 czerwca 2022 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leżajska Nr 103/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w LEŻAJSKU

Cennik biletów wstępu na basen oraz korzystania z innych obiektów MOSiR w Leżajsku

Wszystkie podane ceny zawarte w niniejszym cenniku zawierają podatek VAT.

1. Bilet wejścia na basen oraz korzystania z usług basenowych.

Dzień

Godzina

Bilet Normalny

za osobę 60 min

Bilet Ulgowy

za osobę 60 min

Bilet Rodzinny

za osobę 60 min

Poniedziałek – Piątek

6:00-8:00

7.00 zł

5.00 zł

5.00 zł

8:00-15:00

8.50 zł

6.50 zł

6.50 zł

15:00-22:00

11.00 zł

8.00 zł

8.00 zł

Bilet Całodzienny

6:00-22:00

Cena 25 zł

GORĄCE Poranki:

WTORKI i CZWARTKI

6:00-8:00

8,00 zł

W cenie wejścia sauna

GORĄCE Wieczory:
ŚRODA i PIĄTEK

19:00-22:00

13,00 zł bilet normalny/ 12,00 zł bilet ulgowy

W cenie wejścia sauna

Sobota, Niedziela i Święta

8:00-10:00

8.50 zł

6.50 zł

6.50 zł

10:00-20:00

12.00 zł

8.50 zł

8.50 zł

AQUA AEROBIK

45 min

17.00 zł

15 zł (karnet)

AQUA-Senior

45 min

10.00 zł

9 zł (karnet)

Siłownia ATLETIK

wejście

9.00 zł

7 zł (karnet)

SAUNA

30 min

12,00 zł od osoby
(dopłata 0,40 zł za minutę)

Minimum 3 osoby

KARTA DUŻEJ RODZINY dot. (GMINY MIASTO LEŻAJSK)

Dzień

Godziny

Cena za godzinę 60 min.

Poniedziałek-Niedziela

W godz. otwarcia

4.00 zł

   1. dzieci do lat 3 oraz weteranom przysługuje wstęp wolny,
   2. do nabycia biletu ulgowego mają prawo dzieci od lat 4 oraz uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci do 25 – go roku życia, renciści i emeryci za okazaniem ważnej legitymacji, honorowi dawcy krwi za okazaniem ważnej legitymacji, osoby w ramach zabiegów rehabilitacyjnych po okazaniu ważnej karty zabiegów,
   3. do nabycia biletu rodzinnego mają prawo rodziny korzystające z basenu przez co najmniej trzy osoby (rodzic i dwoje dzieci, rodzice i jedno dziecko),
   4. opłata za pierwsze 60 minut pobytu na basenie (nie dotyczy zawodów) pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi, natomiast każde kolejne 6 minut jest płatne proporcjonalnie do przyjętej ceny godzinowej wg cennika,
   5. za zniszczony lub zgubiony pasek z transponderem wejścia pobierana jest kwota 20 zł.
   6. w dniu w którym w cenie wejścia jest sauna tj. (Gorące poranki i wieczory „ nie obowiązuje wejście na basen w cenach akcji „Promocyjnych” – Karta Promocji, wymieniona w pkt.7 niniejszego cennika.

2. Karnety wejścia na basen.

Ważność

KARNETU

Wartość KARNETU

Cena
KARNETU

GRATIS DO KARNETU

12 miesięcy

55,00 zł

50,00 zł

5 zł

12 miesięcy

115,00 zł

100,00 zł

15 zł

12 miesięcy

240,00 zł

200,00 zł

40 zł
Opłata jednorazowa za wydanie KARNETU – 20,00 zł
   1. po upływie okresu ważności KARNETU niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi,
   2. przed upływam ważności doładowanie KARNETU (kwotą min.50 zł) przedłuża jego ważność o kolejne 12 miesięcy i uwzględnia niewykorzystaną kwotę,
   3. zgubienie KARNETU należy zgłosić niezwłocznie w KASIE pływalni celem jego dezaktywacji,
   4. wydanie duplikatu KARNETU może się odbyć wyłącznie po okazaniu dokumentu jego zakupu i uiszczeniu jednorazowej opłaty za wydanie.

3. Zajęcia z instruktorem.

KURSY
Nauka Pływania

300,00 zł

W cenie bilet wstępu

Kurs 10 godz. po 45 min. (grupa max 15 osób)

INSTRUKTOR dla GRUP zorganizowanych

60,00 zł/godz. (minimum 3 zajęcia po 45 min)

70 zł/godz.

Cena za 45 min.

INSTRUKTOR
zajęcia indywidualne

(basen lub siłownia)

60,00 zł

W cenie bilet wstępu

Cena za 45 min.

GRUPY MOSiR
(Zajęcia zorganizowane)

20 zł/godz

(15 zł/godz rodzeństwo)

Grupa młodsza

25 zł/godz

(20 zł/godz rodzeństwo)

Grupa starsza do 15 lat

4. Wynajem dla grup.
GRUPY SZKOLNE MIEJSKIE

Dzień

Godziny

Cena za godzinę 45 min.

Poniedziałek-Piątek

6:00 do 19:00

100,00 zł

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

GRUPY PRZEDSZKOLNE

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Cały tydzień

8:00 – 18:00

60,00 zł

Cały tydzień

8:00 – 18:00

5 zł/osobę (grupy miejskie)

1 zł/opiekun/rodzic

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

GRUPY ZORGANIZOWANE (SZKOLNE)

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min)

Cały tydzień

6:00-22:00

75 zł-wakacje i ferie zimowe

100 zł wg umowy min. 12 wejść 120 zł wg umowy min 5 wejść

130 zł wejścia pozostałe

Zakłady pracy – 8 zł-10 zł /osobę wg umowy co najmniej na 3 miesiące

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

 

5. Rezerwacja basenu.

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (60 min)

Poniedziałek-Niedziela

w godz. otwarcia

350,00 zł basen

800 zł basen, siłownia, sauna

REZERWACJA TORU

Godziny 6:00-22:00

Cena 30,00 zł/ 45 min

Uczestnictwo w zawodach

5 zł/osobę

 

6. Korzystanie z basenu w ramach prowadzonych zajęć na pływalni przez stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, karty sportowe itp. na podstawie odrębnych umów:

Dzień

Godziny

Cena za 1 godz. (45 min) grupa 15 osób

Poniedziałku-Piątku

6:00 – 22:00

7,50 zł/osobę (dzieci i młodzież)

10 zł (grupy mieszane dorośli i dzieci)

Sobota – Niedziela

8:00 – 20:00

7,50 zł/osobę (dzieci i młodzież szkolna)

10 zł/osobę (grupy mieszane dorośli i dzieci)

1) wprowadza się rabat w wysokości do 50% ceny podstawowej udzielany dla grup sportowych dzieci i młodzieży działających na terenie Miasta Leżajsk.

 

7. Korzystanie z basenu w ramach akcji promocyjnych:

Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Karta Promocji, Urodziny*

Cena biletu- 1 zł

Wakacje i Ferie zimowe**

Cena biletu
Ulgowego/ Rodzinnego

6 zł/osoby (8:00-22:00)

GORĄCE Poniedziałki (19:00-22:00) i Niedziele (17:00-20:00)***

Cena wg cennika

 • *dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży do lat 25 po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzin,
 • **dotyczy woj. podkarpackiego,
 • *** sauna w cenie biletu wejścia w poniedziałki w okresie od 1 listopada do 31 marca,
  niedziele w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

8. Korzystanie z innych obiektów MOSiR:

OBIEKT SPORTOWY

Cena biletu

Siłownia plenerowa*, Boisko od piłki plażowej*, Skatepark

Bezpłatne

 • * korzystanie wyłącznie w obuwiu sportowym (zmiennym),

PARKING

Cena biletu

Klienci MOSiR Leżajsk postój

Bezpłatny

Do 30 minut postoju

Bezpłatnie

Od 30 do 60 minut postoju

2.00 zł

Każda rozpoczęta kolejna godzina postoju

2.00 zł

KARNET MIESIĘCZNY DZIENNY ważny miesiąc od zakupu upoważnia do postoju codziennie od 6:00 do 22:00

120.00 zł

KARNET MIESIĘCZNY DOBOWY ważna miesiąc od zakupu upoważnia do postoju (całą dobę)

300.00 zł

Opłata za wydanie duplikatu BILETU WJAZDOWEGO JEDNORAZOWEGO (dot. sytuacji niepobrania biletu lub jego zgubienia nie dotyczy klientów basenu po okazaniu paragonu wejścia na obiekt)

20,00 zł

Opłata za wydanie duplikatu KARNETU wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu lub umowy

30.00 zł

Opłata za pozostawienie pojazdu poza godz. otwarcia

100.00 zł

Opłata za wjazd pojazdu niezgodny z wydaną KARTĄ PARKINGOWĄ

100.00 zł

 • * z opłaty korzystania z parkingu zwolnione są osoby poruszające się pojazdami służb mundurowych, pogotowia, służb porządkowych oraz MZK.
 • * osoby korzystający z obiektów sportowych MOSiR ; siłowni plenerowej, boisk, skateparku powinni ten fakt zgłosić w KASIE pływalni. W innym wypadku zostanie naliczona opłata parkingowa.
 • * Parking czynny jest w godzinach otwarcia pływalni krytej „Oceanik”,
 • * posiadacz KARNETU MIESIĘCZNEGO 24h – parkuje pojazd w wyznaczonym miejscu na Parkingu
 • * KARNETY ważne są miesiąc od dnia zakupu na kolejny okres należy dokonać opłaty
  w KASIE pływalni.