Cennik

Cennik

Zarządzenie Nr  45/2023

Burmistrza Leżajska

 z dnia 14 marca 2023r.

 

 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej obejmujących świadczenie usług
na obiektach  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz.559) w zw. z § 1 Uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XV/150/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Leżajska do ustalenia wysokości cen i opłat lub sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

 

zarządzam co następuje:

 

 • 1

 

Ustalam wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

 

Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku organizatorów uzasadnionych społecznie przedsięwzięć np. o charakterze charytatywnym lub objętych współorganizacją przez Miasto Leżajsk.

 

 • 3

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w  Leżajsku, Burmistrz Leżajska może udzielić rabatu w innej wysokości.

 

 • 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

 

 • 5

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Leżajska Nr  103/2022 z dnia 06 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

 

 • 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 20 marca 2023 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leżajska Nr  45/2023 z dnia 14 marca 20223r.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w LEŻAJSKU

  Cennik biletów wstępu na basen oraz korzystania z innych obiektów MOSiR w Leżajsku

                    

 Wszystkie podane ceny zawarte w niniejszym cenniku zawierają podatek VAT.

 

 1. Bilet wejścia na basen oraz korzystania z usług basenowych.

 

Dzień Godzina Bilet Normalny

za osobę 60 min

Bilet Ulgowy

za osobę 60 min

Bilet Rodzinny

za osobę 60 min

Poniedziałek – Piątek 6:00-8:00 9,00 zł 7,00 zł 7,00 zł
8:00-15:00 10,00 zł 9,00 zł 9,00 zł
15:00-22:00 14,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
Bilet Całodzienny 6:00-22:00 Cena  30 zł
GORĄCE Poranki:

WTORKI i CZWARTKI

6:00-8:00  

12,00 zł

W cenie wejścia sauna

GORĄCE Wieczory:
ŚRODA i PIĄTEK
19:00-22:00 18,00 zł bilet normalny

W cenie wejścia sauna

Sobota 8:00-10:00 12,00 zł 8,00 zł 8,00 zł
10:00-20:00 14,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
 Niedziela i Święta 10:00-12:00 12,00 zł 8,00 zł 8,00 zł
12:00-18:00 14,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

 

AQUA AEROBIK 45 min 22,00 zł 20 zł   (karnet)
AQUA-Senior 45 min 15,00 zł  13 zł    (karnet)
Siłownia  ATLETIK wejście 10,00 zł  8 zł    (karnet)
SAUNA 30 min  20,00 zł  od osoby
(dopłata 0,70 zł za minutę)
Minimum  3 osoby

 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY dot. (GMINY  MIASTO LEŻAJSK)

Dzień Godziny Cena za godzinę 60 min.
Poniedziałek-Niedziela W godz. otwarcia 7,00 zł

 

 

 

 • dzieci do lat 3 oraz weteranom przysługuje wstęp wolny,
 • do nabycia biletu ulgowego mają prawo dzieci od lat 4 oraz uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci do 25 – go roku życia, renciści i emeryci za okazaniem ważnej legitymacji, honorowi dawcy krwi za okazaniem ważnej legitymacji, osoby  w ramach zabiegów rehabilitacyjnych po okazaniu ważnej karty zabiegów,
 • do nabycia biletu rodzinnego mają prawo rodziny korzystające z basenu przez co najmniej trzy osoby (rodzic i dwoje dzieci, rodzice i jedno dziecko),
 • opłata za pierwsze 60 minut pobytu na basenie (nie dotyczy zawodów) pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi, natomiast każde kolejne 6 minut jest płatne proporcjonalnie do przyjętej ceny godzinowej wg cennika,
 • za zniszczony lub zgubiony pasek z transponderem wejścia pobierana jest kwota 20 zł.
 • w dniu w którym w cenie wejścia jest sauna tj. (Gorące poranki i wieczory „ nie obowiązuje wejście na basen w cenach akcji „Promocyjnych” – Karta Promocji, wymieniona w pkt.7 niniejszego cennika.

 

 

 1. Karnety wejścia na basen.

 

Ważność

KARNETU

Wartość  KARNETU Cena
KARNETU
 GRATIS DO KARNETU
12 miesięcy 55,00 zł 50,00 zł      5 zł
12 miesięcy 115,00 zł 100,00 zł      15 zł  
12 miesięcy 240,00 zł 200,00 zł                40 zł
Opłata  jednorazowa za wydanie KARNETU  – 20,00 zł

 

 • po upływie okresu ważności KARNETU niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi,
 • przed upływam ważności doładowanie KARNETU (kwotą min.50 zł) przedłuża jego ważność o kolejne 12 miesięcy i uwzględnia niewykorzystaną kwotę,
 • zgubienie KARNETU należy zgłosić niezwłocznie w KASIE pływalni celem jego dezaktywacji,
 • wydanie duplikatu KARNETU może się odbyć wyłącznie po okazaniu dokumentu jego zakupu i uiszczeniu jednorazowej opłaty za wydanie.

 

 1. Zajęcia z instruktorem.

 

KURSY
Nauka Pływania
300,00 zł

W cenie bilet wstępu

Kurs 10 godz. po 45 min. (grupa max 15 osób)
INSTRUKTOR
dla GRUP MOSiR
 80,00 zł/godz.
 (minimum 3 zajęcia po 45 min)

90 zł/godz.

Cena za 45 min.
INSTRUKTOR
zajęcia indywidualne

 (Bilet instruktorski)

18,00 zł (do 8 osób)

( od 8 osób +rez.toru)

Cena za 45 min.

 

 GRUPY MOSiR
(Zajęcia zorganizowane)
40 zł/godz

(35 zł/godz rodzeństwo)

(zajęcia na basenie)

60 zł/godz

(zajęcia sportowe i rekreacja)

 

 

 1. Wynajem dla grup.
  GRUPY SZKOLNE MIEJSKIE
Dzień Godziny Cena za godzinę 45 min.
Poniedziałek-Niedziela W godz. otwarcia 100,00 zł
Godziny wejścia oraz Cena dla grup szkolnych miejskich biorąca udział w zajęciach dofinansowanych wg odrębnej umowy.

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

 

GRUPY  PRZEDSZKOLNE

Dzień Godziny Cena za 1 godz. (45 min)
Cały tydzień        8:00 – 18:00 7,00 zł
Cały tydzień 8:00 – 18:00 7 zł/osobę instruktor
1 zł/opiekun/rodzic
(grupy miejskie)

Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

 

 

 

 

GRUPY ZORGANIZOWANE (SZKOLNE) Grupa max. 15 osób + opiekun (opiekun wejście bezpłatne)

Dzień Godziny Cena za 1 godz. (45 min)
Cały tydzień 6:00-22:00 90 zł-wakacje i ferie zimowe

130 zł wg umowy min. 12 wejść 130 zł wg umowy min 5 wejść

Pozostałe wg cennika

 

 Zakłady pracy – 10 zł-14 zł /osobę wg umowy co najmniej na 3 miesiące

 

 

 1. Rezerwacja basenu.

 

Dzień Godziny Cena za 1 godz. (60 min)
Poniedziałek-Niedziela w godz. otwarcia 350,00 zł basen
800 zł basen, siłownia, sauna

 

REZERWACJA TORU Godziny 6:00-22:00 Cena 40,00 zł/ 45 min
Uczestnictwo w zawodach 8 zł/osobę

 

 1. Korzystanie z basenu w ramach prowadzonych zajęć na pływalni przez stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, karty sportowe itp. na podstawie odrębnych umów:

 

Dzień Godziny Cena za 1 godz. (45 min) grupa 15 osób
Poniedziałku-Piątku 6:00 – 22:00 8 zł/osobę (dzieci i młodzież)*

12 zł (grupy mieszane dorośli i dzieci)

Sobota – Niedziela 8:00 – 20:00 8 zł/osobę (dzieci i młodzież szkolna)*

12 zł/osobę (grupy mieszane dorośli i dzieci)

Poniedziałek-Niedziela W godzinach otwarcia 18 zł/osobę  Basen+Sauna (Grupy sportowe zorganizowane-obozy)

 

1) *wprowadza się rabat w wysokości do 50% ceny podstawowej udzielany dla  grup sportowych dzieci i młodzieży  działających  na terenie Miasta Leżajsk.

 

 1. Korzystanie z basenu w ramach akcji promocyjnych:

 

Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Karta Promocji, Urodziny* Cena biletu- 1 zł
Wakacje i Ferie zimowe** Cena biletu
Ulgowego/ Rodzinnego

 8 zł/osoby (8:00-22:00)

GORĄCE Poniedziałki (19:00-22:00) i Niedziele (15:00-17:00)*** Cena wg cennika
 • *dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży do lat 25 po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzin,
 • **dotyczy woj. podkarpackiego,
 • *** sauna w cenie biletu wejścia w poniedziałki w okresie od 1 listopada do 31 marca,
  niedziele w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

 

 

 

 

 

 

 1. Korzystanie z innych obiektów MOSiR:

 

OBIEKT SPORTOWY Cena biletu
Siłownia plenerowa*, Boisko od piłki plażowej*, Skatepark Bezpłatne

 

   
 • * korzystanie wyłącznie w obuwiu sportowym (zmiennym),

 

 

PARKING Cena biletu
Klienci MOSiR Leżajsk postój Bezpłatny
Do 30 minut postoju Bezpłatnie
Od 30 do  60 minut postoju 2,00 zł

 

 

Każda rozpoczęta  kolejna godzina postoju 2,00 zł
KARNET MIESIĘCZNY DZIENNY ważny miesiąc od zakupu upoważnia do postoju codziennie od 6:00 do 22:00 80,00 zł
KARNET MIESIĘCZNY DOBOWY  ważna miesiąc od zakupu upoważnia do postoju (całą dobę) 300,00 zł
Opłata za wydanie duplikatu BILETU WJAZDOWEGO JEDNORAZOWEGO (dot. sytuacji niepobrania biletu lub jego zgubienia nie dotyczy klientów basenu po okazaniu paragonu wejścia na obiekt) 20,00 zł

 

Opłata za wydanie duplikatu KARNETU  wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu lub umowy 30,00 zł
Opłata za pozostawienie pojazdu poza godz. otwarcia 100,00 zł
Opłata za wjazd pojazdu niezgodny z wydaną KARTĄ PARKINGOWĄ 100,00 zł

 

 • * z opłaty korzystania z parkingu zwolnione są osoby poruszające się pojazdami służb mundurowych, pogotowia, służb porządkowych  oraz MZK.
 • * osoby korzystający z obiektów sportowych MOSiR ; siłowni plenerowej, boisk, skateparku powinni ten fakt zgłosić w KASIE pływalni. W innym wypadku zostanie naliczona opłata parkingowa.
 • * Parking czynny jest w godzinach otwarcia pływalni krytej „Oceanik”,
 • * posiadacz KARNETU MIESIĘCZNEGO 24h – parkuje pojazd w wyznaczonym miejscu na Parkingu
 • * KARNETY ważne są miesiąc od dnia zakupu na kolejny okres należy dokonać opłaty
  w KASIE  pływalni.