SDSD SDSD

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora
MOSiR Leżajsk Nr 15 z dnia 27.11.2017r

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ „Oceanik”
MOSiR LEŻAJSK

1. Pływalnią krytą „Oceanik ” zwaną w dalszej części „obiektem” zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku (MOSiR).

2. Obiekt czynny jest w godzinach od 6:00 do 22:00. W uzasadnionych przypadkach MOSiR może wyznaczyć inne godziny otwarcia obiektu.

3. Z obiektu mogą korzystać:

1) osoby indywidualne,

a) osoby pełnoletnie – samodzielnie,
b) dzieci do lat 10 – wyłącznie pod opieką dorosłych,
c) młodzież powyżej 10 lat – pod opieką dorosłych lub za ich zgodą i na ich odpowiedzialność,

2) grupy zorganizowane pod nadzorem opiekuna lub prowadzącego zajęcia.

4. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest:

1) zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z obiektu oraz urządzeń rekreacyjnych,

2) skonsultowanie z lekarzem stanu zdrowia i możliwości wysiłku,

3) stosowanie się do oznaczeń i informacji oraz reagowanie na polecenia obsługi,

4) używanie czystego stroju kąpielowego:

a) całościowego jednolitego stroju pływackiego lub
b) dla mężczyzn: spodenki kąpielowe przylegające do ciała bez kieszonek, metalowych sprzączek i pasków, z nogawkami nie dłuższymi niż do połowy uda,
c) dla kobiet: jedno- lub dwuczęściowy strój przylegający do ciała bez kieszeni, metalowych elementów, nie zakrywający ramion, zasłaniający uda maksymalnie do połowy,

5) używanie czepka na głowę zakrywającego włosy,

6) używanie obuwia (klapki) – dopuszcza się „bose stopy” w obrębie szatni i hali basenowej,

7) pobranie w kasie klucza do szafki szatniowej wraz z chipem ESOK umożliwiającym wejście do hali basenowej i sauny,

8) pozostawienie w szafce szatniowej biżuterii, zegarka i okularów,

9) przed wejściem do hali basenowej spłukanie ciała pod natryskiem przy użyciu środka dezynfekującego i przejście stopami przez brodzik dezynfekcyjny,

10) po skorzystaniu z WC i przed ponownym wejściem do hali basenowej bezwzględne spłukanie ciała pod natryskiem przy użyciu środka dezynfekującego oraz przejście stopami przez brodzik dezynfekcyjny,

11) przestrzeganie zasad zawartych w innych regulaminach, instrukcjach użytkowania,

12) niezwłoczne zgłoszenie obsłudze zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu uczestników,

13) po wyjściu z hali basenowej opróżnienie szafki szatniowej i rozliczenie w kasie czasu pobytu,

5. Maksymalna dopuszczalna liczba osób w obiekcie wynosi:

1) w hali basenowej:

a/ basen sportowy – 70 osób,
b/ basen rekreacyjny – 30 osób,

2) sauna -2x 8 osób.

6. Warunkiem korzystania z hali basenowej i sauny jest ważny bilet wstępu lub karnet albo uczestnictwo w grupie, która opłaciła pobyt.

7. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
2) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
3) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innym uczestnikom,
4) których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych użytkowników lub pracowników obsługi,
5) których stan higieny osobistej budzi zastrzeżenie,
6) nie posiadające stroju kąpielowego lub stroju sportowego.

8. Zajęcia grupowe odbywają się:

1) według ustalonego rozkładu zajęć, dostępnego w administracji obiektu,
2) wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników,
3) w grupach liczących nie więcej niż 15 osób (w przeliczeniu na 1 opiekuna lub instruktora).

9. Do obowiązków opiekuna zajęć grupowych lub prowadzącego zajęcia należy:

1) sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć,
2) przybycie co najmniej 10 min przed rozpoczęciem zajęć i wejście na obiekt razem z grupą,
3) nadzór nad złożeniem sprzętu do nauki pływania w wyznaczonych miejscach po zakończeniu zajęć,
4) nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania członków grupy,
5) nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania w pomieszczeniach obiektu,
6) posiadanie stosownych uprawnień przewidzianych przepisami prawa w przypadku prowadzenia lekcji pływania,
7) nadzór nad opuszczeniem niecki basenowej i następnie hali basenowej przez członków grupy po zakończeniu zajęć.

10. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni mogą przebywać pod opieką osób pełnosprawnych – pływających lub niepływających. Każdy taki fakt należy zgłosić obsłudze.

11. Zakazuje się na terenie obiektu:

1) wstępu do hali basenowej w stroju innym niż kąpielowy lub sportowy,
2) wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
3) używania własnego sprzętu elektrycznego bez uzgodnienia,
4) wnoszenia szklanych naczyń oraz opakowań (napoje, szampony, żele, mydła, itp.),
5) biegania w pomieszczeniach przebieralni, szatni i natrysków,
6) skoków do wody,
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
8) spożywania posiłków lub napojów w hali basenowej,
9) żucia gumy na terenie hali basenowej,
10) zaśmiecania i niszczenia urządzeń basenu,
11) wspinania się po konstrukcjach metalowych,
12)wnoszenia własnego sprzętu do pływania (płetwy, koła, itp.)
13)wnoszenia na teren hali basenowej sprzętu fotograficznego oraz innych urządzeń multimedialnych,
14) udostępniania klucza do szafki szatniowej osobom trzecim,
15) udostępniania posiadanych uprawnień do prowadzenia lekcji pływania osobom trzecim,
16) naruszania innych zakazów lub obowiązków o jakich mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dot. porządku, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

12. Osoba, która uszkodzi lub zgubi transponder (ESOK) ponosi zryczałtowaną opłatę w wysokości 50 PLN.

13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty osób pozostawione na terenie obiektu.

14. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarządca obiektu.


Telefony alarmowe:
Nr alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna: 998
Policja: 997
MOSiR Leżajsk: 17 242 01 18